19.9.2019  //  Vaaliteemat, Yleiset, Kansainvälisyys, Koko Suomi

Mikko Savola Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan puheenjohtajaksi


Eduskunnan kansliatoimikunnan kesällä nimeämä Ulkopoliittisen instituutin (FIIA) neuvottelukunta on valinnut puheenjohtajakseen kansanedustaja Mikko Savolan (kesk.) ja varapuheenjohtajakseen kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin (kok.) 19.9. järjestetyssä kokouksessa.
 
- Ulkopoliittinen instituutti tekee tärkeää työtä riippumattomana tutkimuslaitoksena. Instituutti antaa ulkopoliittista asiantuntemusta ja tietoa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vahva ja riippumaton FIIA on yhteiskuntamme etu, Savola toteaa.
 
Laajapohjaisen neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu seurata instituutin toimintaa ja pitää yllä yhteyksiä Ulkopoliittisen instituutin kannalta keskeisiin viiteryhmiin. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu lisäksi instituutin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden seuraaminen.
 
- Haluan pitää neuvottelukunnan roolin avoimena ja keskeisenä tiedonvälittäjänä FIIAn ja eri viiteryhmien välillä. 
Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta, ja se alkoi kesäkuussa 2019.

--
Mikko Savola ordförande för delegationen för Utrikespolitiska institutet
 
Riksdagens kanslikommission utsåg under sommaren delegationen för Utrikespolitiska institutet och på delegationens möte den 19 september utsågs riksdagsledamot Mikko Savola (cent) till ordförande och riksdagsledamot Saara-Sofia Sirén (saml) till vice ordförande för delegationen.
 
- Utrikespolitiska institutet (FIIA) utför ett viktigt arbete som ett oavhängigt forskningsinstitut. Institutet framställer expertis inom utrikespolitik och producerar information till samhällsdialogen. En stark och oberoende FIIA är i samhällets bästa intresse, säger Savola.
 
Delegationen har en bred bas och till dess uppgifter hör att följa med institutets verksamhet och upprätthålla institutets kontakter till dess viktigaste samarbetspartner. Det är också delegationens uppgift att följa med verksamhetens samhälleliga inflytande. Delegationens mandatperiod är fyra år med början i juni 2019.
 
- Jag vill medverka i att delegationen fungerar som en öppen och central förmedlare mellan FIIA och dess viktigaste samarbetsparter.

--
MP Mikko Savola to chair FIIA Advisory Council 
 
FIIA Advisory Council, appointed by the Chancellery Commission of the Parliament, convened in its current composition for the first time on 19 September. The Council selected MP Mikko Savola to chair and MP Saara-Sofia Sirén to vice-chair the body.
 
- The Finnish Institute of International Affairs carries out important work as an independent research institute. The institute provides foreign policy expertise and produces information to the public debate. A strong and independent FIIA is in the best interest of our society, Savola states.
 
The Council‘s duties include monitoring the Institute’s operations and liaising with relevant FIIA stakeholders. In addition, the Advisory Council monitors the societal impact of the Institute’s activities. The Council serves a four-year term of office, w¬hich commenced in June 2019. 
 
- I want to see the Advisory Board's role as an open and essential communicator between FIIA and its stakeholders. 

Kommentit (0)

    « Takaisin