Teemani

Suomi Kuntoon

Maan talous, maatalous, metsätalous, maakunnat, maanpuolustus ja perheet muodostavat sen pohjan jolla saadaan koko Suomi kuntoon ja myös pidettyä kunnossa. Nämä tavoitteeni luovat marssijärjestystä sille polulle mitä tahdon kansanedustajana ajaa. Ne kuvaavat kotoseutua sekä arvopohjaa mitä haluan jatkossakin ylpeänä puolustaa.

Maan talous kuntoon


Suomen talous on laitettava kuntoon. Kivijalka on valettava saadaksemme maan nousuun.

Suomi nousee vain elinvoimaisten yritysten ja yrittäjyyden kautta. Byrokratian ja holhouksen vähentäminen kautta linjan, yritysrahoitusinstrumenttien lisääminen, verotuksen  kohtuullistaminen, sukupolvenvaihdosten edistäminen, perintö- ja lahjaverouudistuksen toteuttaminen, pienyrittäjien ALV-alarajan nostaminen, kannusteiden luominen ensimmäisen  työntekijän palkkaamiseen, paikallisen sopimisen lisääminen sekä hyvin maltillisten tuloratkaisujen aikaansaaminen luovat pohjaa työllisyydelle.

Ihmisten vastuuta itsestään on lisättävä. Yrittäjyyskasvatus, jossa opitaan huolehtimaan itsestään, tulee aloittaa jo peruskoulussa. Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa yrittäjyyskasvatus on otettava paremmin huomioon. Sen on myös annettava valmiuksia itsenäiseen elämään ja  yrittämiseen.

Oppilaanohjaukseen tulee lisätä resursseja, jotta opiskelujen keskeytykset pystytään minimoimaan ja jokaiselle löytyy oikea ammatti mahdollisimman lyhyen opiskeluajan jälkeen. Opiskelijoiden asemaa on parannettava niin, että opiskelumotivaatio säilyy ja valmistumisajat  lyhenevät. Työuria on pidennettävä ensisijaisesti niiden alkupäästä, mutta eliniän noustessa myös eläkkeelle siirtymistä on venytettävä nykyisestä.

 

Maatalous on tulevaisuutemme perusta


Maatalous muodostaa elintarviketalouden ja vahvan työllisyyden perustan Suomessa. Elintarvikeketju työllistää suoraan tai välillisesti yli 300 000 suomalaista. Maatalouden kannattavuuden turvaaminen, sukupolvenvaihdoksien helpottaminen ja työssä jaksamisesta huolehtiminen on alueemme elinehto ja tae turvalliselle kotimaiselle ruoalle, työllisyydelle ja yrittäjyydelle.

Maataloutta koskevaa turhaa sääntelyä on purettava, byrokratia maaseutuhallinnossa karsittava ja luvitusta uusille investoinneille joudutettava. Elintarviketalous on Suomen tulevaisuuden voimavara. Maailma tarvitsee puhdasta ja laadukasta ruokaa. Suomessa se osataan tuottaa ja jalostaa. Suomalaiset ansaitsevat oman lähiruokaketjun, mutta myös ruoan viennille on luotava lisää mahdollisuuksia.

 

Metsästä työtä ja talouskasvua

 

Metsän hyöty- ja virkistyskäytön perinteet ovat pitkät ja osaamisen siirtyminen isältä pojalle metsän omistajana on turvattava. Metsänomistuksen pirstoutuneisuus on korjattava ja metsätiloille on räätälöitävä oma sukupolvenvaihdoslainsäädäntö siten, että metsäomistamisenjatkuvuutta, yrittäjyyttä ja koko metsäsektoria tuetaan.

Pääomatuloverotuksessa metsätalousyrittäjyys on otettava paremmin huomioon. Nyt tasaisesti puuta myyvä keskivertometsänomistaja maksaa suhteessa huomattavasti ansiotuloja korkeampaa verotusta. Metsämaankiinteistövero on torjuttava, sillä se tekisi ykkösluonnonvarastamme pelkän bisneksen ja siten myös kilpailun kohteen. Nykymuotoiset jokamiehen oikeudet, metsästyksen mahdollisuudet ja muu erätoiminta on säilytettävä.

Metsien ja puun hyödyntäminen on saatava kokonaisuutena uudelle puuteknologian, rakentamisen ja teollisuuden tasolle. Metsähakkeen tuki ja turpeen verotus on muutettava kotimaista energiaa suosivaksi siten, että energiankäyttö saadaan käännettyä pois kivihiilestä kohti puhdasta ja työllistävää kotimaista sähköä ja lämpöä.

 

Maakuntien kehittymisen eväät turvattava


Suomi elää maakunnista. Alueellinen tasa-arvo muodostuu edellytyksistä missä perheet saavat valita vapaasti minne kotinsa rakentaa ja perheensä perustaa. Palveluiden keskittämisen sijaan on maaseudulle turvattava laadukas ja lähellä oleva koulutus, terveydenhuolto ja ikäihmisten palvelut.

Kuntien tehtäviä on karsittava ja voimavaroja ohjattava alueiden kehittämiseen. Kuntien väliseen yhteistyöhön tulee kannustaa ja mahdollistaa erilaiset toimintamallit palveluiden turvaamiseksi. Maakunnan edunvalvontaa on tehostettava ja yhtenäistettävä. Kansanedustajien on toimittava yhtenä joukkueena maakunnan tärkeiden hankkeiden edunvalvojana.

 

Maanpuolustus on peruskalliomme


Yleinen asevelvollisuus, koko Suomen puolustaminen ja liittoutumattomuus ovat olleet menneet vuosikymmenet turvallisuus- ja puolustuspolitiikkamme selkäranka. Pieni kansa, joka haluaa turvata isänmaansa, tarvitsee puolustajikseen Suomen parhaat miehet ja naiset. Yleinen asevelvollisuus ja vahva maanpuolustustahto ovat ainoa keino turvata peruskalliomme.

Puolustusvoimat tarvitsevat riittävät resurssit tehtävänsä suorittamiseen. Resurssit Puolustusvoimissa on palautettava uskottavalle tasolle. Kertausharjoitusten riittävä määrä, varusmiesten tarvittavat maastovuorokaudet sekä harjoittelutoiminta merellä ja ilmassa ovat puolustuksemme ydintä. Kansainväliseen toimintaan on osallistuttava Suomen kansallista puolustuskykyä kehittävällä tavalla. Kokemuksen hankkiminen maailmalta on tärkeää 95 prosenttisesti reserviläisiin pohjautuvien sodan ajan joukkojemme osaamisen vahvistamiseksi.

Nopeasti muuttuva turvallisuuspoliittinen ympäristö vaatii vakaata ja uskottavaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomen on toimittava niin kansallisesti kuin kansainvälisesti luottamusta herättävällä tavalla. Suomen sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta on huolehdittava.


Turvallinen elämä - Vauvasta vaariin


Syntyvyys on alentunut Suomessa viime vuosikymmeninä. Perheen perustamiselle on luotava turvalliset edellytykset. Nuorten naisten pätkätöiden vähentämiseen ja palkkaukseen on kiinnitettävä huomiota. Vanhemmuuden kustannusten jakamisella vanhempien työnantajien kesken pystytään alentamaan perheen perustamisikää.

Vanhemmuuden roolia tulee korostaa ja yhteiskunnan on kannustettava kantamaan vastuuta itsestään ja lähimmäisistään. Vanhemmilla on säilytettävä valinnan mahdollisuus päättää tavoista, joilla lapsensa hoitaa ja kasvattaa. Sukupolvien välinen vuorovaikutus ja isovanhempien rooli osana perheitä on nostettava arvoonsa.

Ikäihmisille on luotava edellytykset turvalliseen vanhuuteen. Jokainen ansaitsee vanhetessaan hyvän ja laadukkaan hoidon kunnostaan ja asuinpaikastaan riippumatta. Eläkeläisten tekemä vapaaehtoistyö on myös mahdollistettava kaikissa oloissa. Se on arvokas voimavara yhteiskunnalle.