Teemat

 

Vahvan talouden Suomessa pärjää kaikki

 Suomen talous on laitettu vahvalle pohjalle. Kunnossa olevan kivijalan päälle on hyvä rakentaa sellaista tulevaisuutta, jossa kaikkien on hyvä asua, elää ja yrittää. Vahvassa Suomessa kaikki pärjää ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevista kansalaisista voidaan pitää huolta.


 

Yrittäjyys ja työllisyys kaiken lähtökohtana


 
Suomen menestyminen perustuu yrittäjyyteen ja työllisyyteen. Byrokratian kokonaisvaltainen vähentäminen, verotuksen kohtuullisuus, sukupolvenvaihdosten edistäminen, perintö- ja lahjaverouudistuksen toteuttaminen, pienyrittäjien ALV-alarajan nostaminen, lisäkannusteet ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, paikallisen sopimisen lisääminen sekä maltillisten tuloratkaisujen aikaansaaminen ovat pohja edelleen vahvistuvalle työllisyydelle.
 
Ihmisten vastuuta itsestään on lisättävä. Yrittäjyyskasvatusta, jossa opitaan huolehtimaan itsestään, tulee aloittaa varhaisessa vaiheessa peruskoulussa. Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa yrittäjyyskasvatus on otettava paremmin huomioon. Sen on myös annettava valmiuksia itsenäiseen yrittämiseen. 
 
Työuria on pidennettävä ensisijaisesti niiden alkupäästä, mutta eliniän noustessa myös eläkkeelle siirtymistä on venytettävä nykyisestä. Oppilaanohjaukseen tulee lisätä resursseja, jotta opiskelujen keskeytykset pystytään minimoimaan ja jokaiselle löytyy oikea ammatti opiskeluajan jälkeen. Opiskelijoiden asemaa on parannettava niin, että opiskelumotivaatio säilyy ja valmistumisajat lyhenevät.  
 
 

Oma ruoka on tulevaisuutemme elinehto


 
Maatalous muodostaa elintarviketalouden ja vahvan työllisyyden perustan Suomessa. Elintarvikeketju työllistää suoraan tai välillisesti yli 300 000 suomalaista. Maatalouden kannattavuustilanteen korjaaminen, ja työssä jaksamisesta huolehtiminen on alueemme elinehto ja tae turvalliselle kotimaiselle ruoalle, työllisyydelle ja yrittäjyydelle. Maataloutta koskevaa turhaa sääntelyä on purettava, byrokratiaa maaseutuhallinnossa karsittava ja luvitusta uusille investoinneille joudutettava. 
 
Maailma tarvitsee puhdasta ja laadukasta ruokaa. Suomessa sitä osataan tuottaa ja jalostaa. Ruoan viennille on luotava lisää mahdollisuuksia ja julkisissa hankinnoissa on edistettävä kotimaisen ruuan käyttöä. Alkuperämerkinnät on oltava selvästi näkyvissä niin elintarvikepakkauksissa kuin ravintoloiden ruokalistoilla. 
 
 

Metsästä työtä ja talouskasvua


 
Metsän hyöty- ja virkistyskäytön perinteet ovat pitkät ja osaamisen siirtyminen isältä pojalle metsän omistajana on turvattava. Metsänomistukseen liittyviä haasteita on korjattava ja metsätiloille on räätälöitävä oma sukupolvenvaihdoslainsäädäntö siten, että metsäomistamisen jatkuvuutta, yrittäjyyttä ja koko metsäsektoria tuetaan. 
 
Metsähakkeen tuki ja turpeen verotus on oltava kotimaista energiaa suosivaa siten, että energiankäyttö saadaan käännettyä pois kivihiilestä kohti puhdasta ja työllistävää kotimaista sähköä ja lämpöä.   
Suomalainen kestävä metsäosaaminen puurakentamisessa, kiertotaloudessa ja bioenergiaratkaisuissa on vahva vientituotteemme. Metsäosaamisemme kautta Suomi voi olla kokoaan suurempi ilmastovaikuttaja.
 
Nykymuotoiset jokamiehen oikeudet, metsästyksen mahdollisuudet ja muu erä - ja riistanhoitotoiminta on säilytettävä ja sitä on kehitettävä. Jokaisella suomalaisella tulee olla nyt ja tulevaisuudessa mahdollisuus harrastaa metsästystä ja kalastusta.
 
 

Maakuntien kehittymisen eväät turvattava


 
Suomi elää maakunnista. Alueellinen tasa-arvo muodostuu edellytyksistä missä perheet saavat vapaasti valita minne kotinsa rakentavat ja perheensä perustaa. Palveluiden keskittämisen sijaan on maaseudulle turvattava laadukas ja lähellä oleva koulutus, sosiaali ja terveydenhuolto. 
 
Kuntien tehtäviä on karsittava ja voimavaroja ohjattava alueiden kehittämiseen. Kuntien väliseen yhteistyöhön tulee kannustaa ja mahdollistaa erilaiset toimintamallit palveluiden turvaamiseksi.
 
Maakunnan edunvalvontaa on tehostettava ja yhtenäistettävä. Kansanedustajien ja kuntien on toimittava yhtenä joukkueena maakunnan tärkeiden hankkeiden edunvalvojana.


  

Turvallisuus ja puolustus on vakuutuksemme


 
Yleinen asevelvollisuus ja reserviläisiin pohjautuvat sodan ajan joukot sekä koko Suomen puolustaminen ovat turvallisuus- ja puolustuspolitiikkamme selkäranka. Yleinen asevelvollisuus ja vahva maanpuolustustahto ovat ainoa keino turvata peruskalliomme myös tulevaisuudessa. Vapaaehtoisella maanpuolustuksella on jatkossakin vahva rooli reserviläisten kenttäkelpoisuuden ylläpitäjänä ja maanpuolustustahdon kohottajana.
 
Puolustusvoimat tarvitsevat riittävät resurssit tehtävänsä suorittamiseen. Resurssit Puolustusvoimissa on pidettävä uskottavalla tasalla. Kertausharjoitusten riittävä määrä, varusmiesten tarvittavat maastovuorokaudet sekä harjoittelutoiminta merellä ja ilmassa ovat puolustuksemme ydintä. Maa- meri ja ilmavoimien suorituskyky pidetään yllä ajanmukaisella kalustolla. Kansainväliseen toimintaan on osallistuttava Suomen kansallista puolustuskykyä kehittävällä tavalla.  Nopeasti muuttuva turvallisuuspoliittinen ympäristö vaatii vakaata ja uskottavaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomen on toimittava niin kansallisesti kuin kansainvälisesti luottamusta herättävällä tavalla. 
 
Hybridi-, kyber- ja informaatiovaikuttamiseen on varauduttava osana kokonaisvaltaista Suomen puolustamista. Jokaisen kansalaisten tietoturvaosaamista ja omaa varautumiskykyä on parannettava. Päätöksien on tuettava valmiuksia kybertoimintaympäristössä tehtävien rikoksien tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi.
Poliisien määrää on lisättävä siten, että kaikki alueet saavutetaan ja ihmiset kokevat olonsa turvalliseksi asuinpaikastaan riippumatta.
 
 

Ihmiset ja edellytykset elämään


 
Syntyvyys on alentunut Suomessa viime vuosikymmeninä. Perheen perustamiselle on luotava turvalliset edellytykset. Vanhemmuuden roolia tulee korostaa ja yhteiskunnan on kannustettava kantamaan vastuuta itsestään ja lähimmäisistään. Vanhemmilla on säilytettävä valinnan mahdollisuus päättää tavoista, joilla lapsensa hoitaa ja kasvattaa. Perhevapaauudistus on tehtävä lapsiperheiden ehdoilla. Sukupolvien välinen vuorovaikutus ja isovanhempien rooli osana perheitä on nostettava arvoonsa. 
  
Toimeentulo on pystyttävä turvaamaan kaikissa elämän vaiheissa, ja perustulo keskeiselle ajattelulle pitää luoda tilaa, samalla kun ihmisen vastuuta omasta itsestään korostetaan.
 
Ikäihmisille on luotava edellytykset turvalliseen ja oman näköiseen vanhuuteen. Jokainen ansaitsee vanhetessaan hyvän ja laadukkaan hoivan, tuen ja avun. Yhteiskunnan tehtävä on auttaa elämässä eteenpäin kun omat voimat eivät siihen enää riitä.